Kronikk - Prosjekt tilflytting
Fra øverst til venstre: Håkon Mork, Plan og ressurssjef ved Franzefoss Minerals og leder for Fagrådet for Bygg, anlegg og industri i Innherred Næringsforening, Arild Klokkerhaug Næringspolitisk leder, Innherred Næringsforening, Ingrid Dahl Furunes, Daglig leder, Innherred Næringsforening og Jo Ivar Rostad, Faglig leder ved Innherred Entreprenør og nestleder for Fagrådet for Bygg, anlegg og industri i Innherred Næringsforening

Kronikk - Prosjekt tilflytting

20. januar 2023 | Tekst : Innherred Næringforening
Denne kronikken sto på trykk i Mediehuset Innherred, mandag 16. januar.
«Prosjekt tilflytting»
Nå må næringslivet bidra til tilflytting og bolyst, sier Innherreds redaktør, Espen Leirset. Parallelt med reportasjer om den rivende utviklingen som nå pågår i Verdal Industripark, tok Leirset til spaltene for å kalle næringslivet til aksjon. Han peker på tilgangen til kompetent arbeidskraft som en av de største utfordringene for å lykkes med å videreutvikle det industrieventyret som Innherred og Ørin er. Han utfordrer samtidig næringslivet til å ta en større rolle i å skape bolyst på Innherred for å sikre tilgang til arbeidskraft også i fremtiden. Som representanter for næringslivet på Innherred kan vi ikke annet enn å si oss hjertens enig. Her må alle kluter settes til.

Mediehuset Innherred har i den senere tiden hatt mange interessante artikler om utviklingen av Ørin. Historien viser at samfunnet og næringslivet må endre seg for å tilpasse seg skiftende marked, kriger, klima- og miljøkriser, demografisk utvikling og andre kriser. Noen viktige erfaringer kan vi ta med oss fra fortiden; For å lykkes, må vi tørre å satse skikkelig og vi må samarbeide.  Industrieventyret på Innherred skyldes både at næringslivet har turt å satse, men også at politikere og administrasjon, lokalt, regionalt og sentralt, har sett verdien av langsiktighet og har tatt valg som de har stått i over tid. Både Verdal Industripark og Fiborgtangen Næringspark i Levanger har fortsatt stort, uforløst potensial.

Det var nok ikke lystig for kommunestyret i Verdal å sitte med igjen med 1000 mål industriareal og et mislykket industrieventyr da planene om etablering av karbidfabrikk falt i grus på slutten av 60-tallet. Likevel sto de i det og gjennomførte opparbeidelsen av Ørin. Det har i ettertid vist seg å være en fremsynt og bra investering. Tilsvarende kan sies om flere store satsinger i regionen, som når papirfabrikken på Skogn ble etablert av framsynte skogeiere. For næringslivet er det svært viktig at vi ikke glemmer denne lærdommen.

Nå ser vi med bekymring på at utviklingen av næringslivet og utviklingen hemmes av knapphet på viktig infrastruktur som strøm, næringsareal og E6 av moderne standard. Derfor må aktører i privat og offentlig sektor satse sammen.

Vi trenger arbeidskraft, påpeker Leirset - med rette. Næringslivet på Innherred har vært svært opptatt av utfordringen med rekruttering og bolyst i mange år. Vi jobber målbevisst og kontinuerlig med store og små prosjekter for å skaffe næringslivet tilgang på god arbeidskraft og bidra til levende og attraktive lokalsamfunn på Innherred. Med kampanjen #Heimkjært hadde næringslivet, gjennom næringsforeningen, som intensjon å vise frem regionen vår og alt vi har å by på, fra mennesker og arbeidsplasser, til natur og fritidstilbud.

Det handler om tilflytting, men også om å beholde mennesker. Den årlige Industriens Uke har som mål å løfte frem industri og næring og vise frem Innherred som attraktiv bastion for både investeringer, arbeid og tilflytting. I samarbeid med skolene har næringsforeningen satt i gang flere større prosjekter for å knytte kommende arbeidskraft tettere til arbeidsgivere lokalt og dermed vise den oppvoksende slekt at mulighetene her er mange. Blant annet står det faste arrangementet Møteplassen under Industriens Uke, samt Midtnorsk Realfagssenter, sterkt i så måte. Koblinger mellom studenter og næringsliv gjøres på flere nivåer, samtidig med at næringsforeningen er i gang med et prosjekt rettet mot unge arbeidstakere for å øke trivsel og bolyst. Alt med tanke på rekruttering, tilflytting og bevaring av arbeidskraft.

Utenforskapet er en annen kilde til uutnyttet kraft, som mange bedrifter på Innherred har anerkjent. Flere av våre medlemsbedrifter har en uttalt målsetning om å sysselsette fra utenforskapet, i tråd med blant annet Trøndelagsmodellen, som hadde sitt utspring på Innherred.

Så er det også slik at trygge jobber alene ikke er nok. Vi må sammen dyrke det vi har å by på. Det må skapes enda flere og bedre tilbud i form av formelle og uformelle møteplasser, det må legges til rette for trivsel og det må skapes tilbud til de unge, slik at også fritiden får verdi her på Innherred. Og det må være attraktive boligmuligheter for både enslige og familier, både i sentrumsnære områder og i bygdene.

Innherred næringsforening og næringslivet på Innherred betrakter allerede Innherred som en tung og viktig arbeidsregion og vi legger stor vekt på samarbeid og på å lykkes sammen. For å få til de omstillingene vi står foran, må vi likevel bli enda bedre på å samarbeide. Vi er helt sikre på at næringsliv, skoleverk, frivilligheten, kommunene og fylkeskommunen i fellesskap vil lykkes med å omstille oss slik at vi også i fremtiden kan være stolte av regionen vi bor i.

Håkon Mork
Plan og ressurssjef ved Franzefoss Minerals og leder for Fagrådet for Bygg, anlegg og industri i Innherred Næringsforening
Jo Ivar Rostad
Faglig leder ved Innherred Entreprenør og nestleder for Fagrådet for Bygg, anlegg og industri i Innherred Næringsforening
Ingrid Dahl Furunes
Daglig leder, Innherred Næringsforening
Arild Klokkerhaug
Næringspolitisk leder, Innherred Næringsforening