Det sittende styret i Lean Forum Innherred. Foto: VNF.

Lean Forum Innherred

Lean Forum Innherred er et åpent forum for å fremme verdiskapning gjennom innovasjon og virksomhetsutvikling gjennom kompetanseheving og utveksling av erfaringer.
 
I 2022 ble Lean Forum Innherred opprettet på initiativ fra Industrinavet og Verdal Næringsforum. 

Forumet er selvstendig og har sin egen styringsgruppe. Per i dag består styringsgruppa av:
Erling Østerås (NTE), styreleder
Håvard Ringstad (Caverion), styremedlem
Jon Martin Austad (G&E), styremedlem
Lasse Kristensen (Tess), styremedlem
Per Kristian Reitan (Ritek), styremedlem
Arve Aglen (Tine), styremedlem

Leanforum Innherred skal bidra til å fremme verdiskaping gjennom å overføre og utveksle kunnskap og erfaringer om bruk av Lean-filosofien mellom virksomheter både i privat og offentlig sektor.
Leanforum Innherred skal være knyttet til Lean Forum Norge
Forumet skal gi medlemmene verdi i form av:
  • Kunnskap om hvordan anvende Lean og utvikle Lean-prosesser i verdensklasse
  • Erfaringer fra norske og internasjonale virksomheter og kompetansemiljø
  • Inspirasjon i et lærende felleskap av personer og organisasjoner
  • Utvikling av læringsarenaer for Lean på alle nivå
  • Bidra til utvikling av studietilbud innenfor forbedringsledelse og Lean

 
Styret velges på årsmøte og skal bestå av seks medlemmer :  Tre fra næringsforeninger/klyngemiljø og tre fra næringslivet.
Styret konstituerer seg selv og velger styreleder for ett år av gangen. Styreleder har dobbeltstemme.


For å sikre kontinuitet, kan inntil halve styret tre ut hvert år. Funksjonstiden er minimum 2 år.

Valgkomite
En valgkomite på 2 medlemmer velges av årsmøte.