Erfaringer med kompensasjonsordningen og forslag til justeringer

30. april 2020


Næringsalliansen for Trøndelag har 29. april 2020 sendt følgende innspill til Næringsminister, Finansminister, Næringskomiteens medlemmer, finanskomiteens medlemmer og stortingsrepresentanter fra Trøndelag:Næringsalliansen for Trøndelag består av samtlige næringsforeninger i Trøndelag, med til sammen ca. 5.000 medlemsbedrifter. Alliansen samler og forener tilnærmet alle deler av trøndersk næringsliv. Trøndersk næringsliv er godt fornøyd med at regjering og storting på kort tid har fått på plass en kompensasjonsordning som bidrar positivt til å demme opp for de negative virkninger koronautbruddet har for norske bedrifter. At det er hull i gjeldende ordning er det forståelse for, og vi ser positivt på at det nå jobbes med justeringer for at ordningen skal treffe bedre. Vi viser i denne sammenheng til våre tidligere innspill til de statlige tiltakspakkene.
Våre medlemsbedrifter har siden ordningen ble lansert spilt inn følgende for at kompensasjonsordningen skal dekke godt:
• Sunne bedrifter som gikk med minus i fjor (eksempelvis pga. ekstraordinære investeringer eller at de er i en oppstartsfase) og som ikke ville hatt problemer om koronautbruddet ikke hadde kommet, må også omfattes av kompensasjonsordningen.
• Bedrifter som har endret selskapsform, er fusjonert etc., må også ivaretas gjennom ordningen.
• Mange bedrifter vil miste omsetning frem i tid som følge av koronautbruddet, men vil ikke kunne vise dette i månedsregnskapene nå. Med faste kostnader spredd jevnt ut over året, vil disse få lav andel av sine totale faste kostnader dekket. Dette må det også finnes løsninger for i kompensasjonsordningen.
• Varelager som må selges ut med rabatterte priser utenfor sesong, evt. må kasseres som følge av manglende omsetning, må kompenseres.
• Bedrifter som selger sine varer med leveringstid, eksempelvis kontormøbler, biler etc., og som først vil merke omsetningsfallet etter noe tid, må også sikres kompensasjon allerede nå for å få dekket faste kostnader.
• Mediebedrifter har opplevd massivt inntektsbortfall, samtidig som de ikke kan permittere mange av sine ansatte fordi de også i krisetid må kunne levere på sitt samfunnsoppdrag. Disse må også kunne kompenseres.
• Anmodningsvedtak om å utvide ordningen til å gjelde organisasjoner som ikke har erverv som formål, og som ikke er skattepliktige, må effektueres umiddelbart. Eksempel på slike organisasjoner er destinasjonsselskaper og sentrumsforeninger som et hardt rammet reiseliv og handelsaktører er avhengige av for å skape aktivitet og markedsføre aktørenes tilbud.
• Uunngåelige lønnskostnader til eksempelvis pålagt vedlikehold eller for å kunne håndtere avbestillinger etc., må kompenseres for virksomheter som er pålagt stengt eller ikke har omsetning.
• På grunn av inntektsbortfall er det mange bedrifter som ikke har hatt mulighet til å sette til side hele feriepengebeløpet som skal til utbetaling i juni. Mange vil dermed slite med å få betalt ut feriepenger i år. Dette må kunne kompenseres.
• De virksomheter som ble pålagt å stenge 12. mars må kompenseres for perioden med arbeidsgivers lønnsplikt under permittering. Staten kan ikke pålegge noen å stenge og så sende høyere regning til dem enn andre som selv valgte å permittere på et senere tidspunkt.
• Både pålagt stengte og ikke pålagt stengte virksomheter må likebehandles gjennom samme støttesats.
• Kombinasjonen av 80% dekning, samt egenandelen på kr 10.000 for de ikke-myndighetspålagt nedstengte virksomhetene slår ganske hardt ut for de minste virksomhetene. Særlig når en ser det i sammenheng med at støttebeløp under kr 5.000 ikke utbetales. Egenandel på kr 10.000 bør derfor fjernes.
• Skattepliktige kulturarrangører må inkluderes på listen over myndighetspålagt stengte virksomheter og også gis mulighet for bruk av justeringsfaktor 0,9 for mars måned.
• Store selskaper må likebehandles i forhold til kompensasjon uavhengig av om de er organisert som et AS eller med flere separate juridiske enheter. Regelen om avkortning på 50% av støttebeløp over kr 30 millioner kan også virke konkurransevridende.
Om kompensasjonsordningen ikke er egnet til å ta inn alle disse momentene, må det lages nye ordninger som sikrer at dette blir ivaretatt. Det må snarest fra regjering og storting signaliseres at kompensasjonsordningen forlenges ut over mai måned. Uten en sikkerhet for at ordningen blir forlenget, vil mange virksomheter ikke ha annet valg enn å begjære oppbud i løpet av kort tid.