Innherred Næringsforening vant ikke frem
Satsene for eiendomsskatt i Verdal kommune ble fastsatt 03. mars. Innspill fra INF ble ikke tatt til følge. Fotomontasje: Canva

Innherred Næringsforening vant ikke frem

08. mars 2024 | Tekst : Kjersti Fikse
I forbindelse med den politiske behandlingen av eiendomsskatt i Verdal kommune, leverte Innherred Næringsforening innspill til alle gruppeledere om saken. 

 
Innspillet kom alle relevante aktører i hende før saken ble behandlet, men dessverre vant vi ikke frem med våre synspunkt, fremlagt på vegne av næringslivet. 

Innspillsbrevet kan leses i sin helhet under, og det kan også lastes ned som pdf her.

--------------------------------------------

Til gruppeledere i politiske partier i Verdal og Levanger
 

Eiendomsskatt

Innherred Næringsforening sendte en uttalelse ang eiendomsskatt til kommunestyret i Verdal 3. mars 2023 med forespørsel om å fase ut eiendomsskatt for næringslivet for å skape større næringsvennlighet i kommunen.

I dag skal dere behandle et forslag om å ta inn 44+ mill kroner i eiendomsskatt, en ca 34% økning fra 2022, da eiendomsskatten ga kommunen inntekter på 33 mill kroner. Spørsmålet dere skal ta stilling til er bl.a. fordeling mellom skattesats for private eiendommer og annen eiendom (i hovedsak fra næring), etter den nylige retakseringen.

Skatt bør i utgangspunktet legges på inntekt etter evne og den bør være fri for vilkårlighet. Problemet med eiendomsskatt for næring er at den ikke tar hensyn til om bedriften går med overskudd eller ikke! Eiendomsskatteloven fastslår at verdien ikke kan være høyere enn alminnelig omsetningsverdi på takseringstidspunktet. Mange av næringseiendommene som nå vil oppleve et økt skattetrykk er ikke så lett omsettbare, fordi de er spesialbygd for de enkelte bedrifters behov. Da Levanger gikk gjennom den samme prosessen i fjor, gjennomførte vi en analyse av 60 næringseiendommer tilhørende viktige bedrifter at eiendomsskatten og fant at for disse hadde eiendomsskatten i gjennomsnitt økt med 100% på ett år som følge av retaksering, selv om promillesatsen ble justert ned! Sørg for all del for at dette ikke skal gjenta seg i Verdal kommune, og derfor bør skattesatsen reduseres betydelig.

Vi er fullt klar over at Verdal kommune har en utfordrende økonomi og at eiendomsskatten er ett av verktøyene kommunene har for å få balanse i sine budsjetter. For næringslivet er det veldig viktig at rammevilkårene ikke er dårligere enn i sammenlignbare kommuner i regionen. Det er også viktig at det ikke blir for store endringer på kort tid.

Eiendomsskatten utgjør kun rundt 8% av kommunens samlede skatteinntekter (2023 regnskap: Inntekts og formueskatt 416mnok, eiendomsskatt 36mnok). Det bør være i kommunens interesse å gjøre Verdal mer næringsvennlig ved å fase ut eiendomsskatt for næring, slik at det skapes flere nye arbeidsplasser som igjen kan gi økt tilflytting og en større økning i inntektsskatt enn hva en økning i eiendomsskatt kan gi.

Her er noen punkter vi ønsker å dele med kommunestyret, oppsummert etter dialog med våre fagråd og møter med flere bedrifter og utleiere:
 
  1. En økning i eiendomsskatten kommer som nok en økt utgift på toppen av de mange andre økte utgiftene for næringslivet den senere tiden, samt fallende inntekter for mange.
  2. 34% økning i eiendomsskatten på to år kan ikke skyves direkte over på leietakere, det gir lavere margin eller tap for utleiere og kan føre til færre investeringer i næringsbygg. For de næringer som eier sine egne bygg, vil økt eiendomsskatt svekke driftsmarginene ytterligere.
  3. For at eiendomsmarkedet for næringsbygg skal fungere, må utleiers pris stå i forhold til etterspørselen, som igjen avhenger av næringsvennligheten i kommunene. Hvis et økt skattetrykk er politisk ønsket forventes det grep for å styrke nærings- og besøksattraktivitet. 
  4. I Stjørdal kommune har de ikke eiendomsskatt og i Frosta kommune har de eiendomsskatt, men ikke for næringseiendom (Stavanger kommune har nylig vedtatt å fjerne all eiendomsskatt innen 2027!).  Når våre naboer har valgt å ikke skattlegge næringseiendom, er det ett av flere tydelig signal om at de ønsker å være næringsvennlige kommuner.
  5. Eiendomsskatten kan lett bli en sovepute til å skaffe inntekter for en slunken kommunekasse og det kan være fristende å fortsette å øke denne. For å styrke næringsliv, verdiskaping og tilflytting, og dermed økt inntjening for kommunen, trenger vi ikke økte skatter, men heller at kommunen jobber for å skape mer næringsareal, bedre krafttilgang, opprustet infrastruktur, styrket skoleverk, økt bolyst, levedyktige bysentrum og mer forutsigbare rammevilkår.

I forbindelse med politisk behandling av satser for eiendomsskatt for Verdal mandag 26.februar vil vi på det sterkeste oppfordre dere til å ytterligere redusere skattesats for næringseiendommer.

For Innherred Næringsforening
Næringspolitisk leder Arild Klokkerhaug,
Daglig leder Ingrid Dahl Furunes og
leder av fagrådet Bygg, Anlegg og Industri Håkon Mork