Næringsfondet for Levanger og Verdal er lansert!

02. september 2020





Covid-19 har gitt utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Midlene som nå er tilført Levanger og Verdal kommune er bevilget gjennom krisepakken til næringslivet, se mer informasjon her.



Trøndelag får totalt 64,3 millioner kroner bevilget. Midlene skal brukes til bedriftsretta støtte og andre næringsretta tiltak som kan motvirke negative konsekvenser av pandemien og stimulere til økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping. 



Levanger kommune og Verdal kommune har felles næringsfond. Fondet er nå tilført 5 millioner kroner som i hovedsak skal brukes til å styrke næringslivet i de to kommunene slik at de står bedre rustet i og etter korona-epidemien. Midlene skal brukes til å skape økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale bedrifter, utfordringer, behov og potensial. Det skal bistå å stimulere til nyetableringer og videreutvikling av eksisterende næringsliv. 

Søknad sendes inn her



Hvem kan søke om støtte?



Bedrifter, etablerere, og andre næringsaktører kan søke om støtte. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for, og/eller gir støtte til næringsutvikling. 



Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som er viktige for å motvirke negative virkninger forbundet med Covid-19. Betydning for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet vil vektlegges. Konkret kan det være markedsutvikling, mindre investeringer, opplæring, produktutvikling og nyetableringer som gjør bedriften bedre rustet til å eksistere og vokse.



Det kan søkes til enkeltprosjekter eller samarbeidsprosjekter med minst to aktører. 



Søknader vil bli behandlet fortløpende. Samlet tilskudd skal som hovedregel ikke overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov. Unntaksvis kan det bli innvilget inntil 75 prosent støtte. Bedriftens egenandel kan være dokumenterte brukte timer hos ansatte i tiltaket, innkjøp av varer og tjenester, lån, likvide midler osv.



I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på dokumentasjon på følgende:





  1. Utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser man kan videreføre og utvikle, spesielt for å motvirke negative virkninger av korona-utbruddet. 


  2. Utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet, og ringvirkning for andre.


  3. Hvor raskt tiltaket kan settes i gang. 




Støtten gis i tråd med regelverk om offentlig støtte.





 






Hvordan søke? 



Søknad om tilskudd skal gå via www.regionalforvaltning.no. 



Ta kontakt med saksbehandler Knut Baglo (søkere fra Verdal) eller Lars Strøm (søkere fra Levanger) i Proneo for å avklare hva søknaden skal inneholde og veiledning rundt hvilke tiltak man kan søke på.



Søknadene behandles fortløpende. 



Rapportering og utbetaling 



Tilskuddsmidlene utbetales i hovedsak etterskuddsvis. Det kan aksepteres delutbetalinger.



Tilskuddsmottakere skal rapportere og be om utbetaling i henhold til rapporteringskrav i departementets elektroniske forvaltningsportal, regionalforvaltning.no.



Tilsagnet vil kunne falle bort helt eller delvis eller bli krevd tilbakebetalt, dersom støttemottaker endrer prosjektet som lå til grunn for tilsagnet uten å søke forvalter av fondet om denne endringen, og får en skriftlig bekreftelse på dette. 



Tilskuddsmottaker skal sende inn en sluttrapport og et regnskap for prosjektet, satt opp etter samme oppstilling som budsjettet.  







Retningslinjene for fondet finnes i forskriften for tilskudd til kommunale næringsfond: 



Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet